POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net

IČ: 26660750, se sídlem Komořanská 178/35, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 28.12.2020 od 18:30 hod. v sídle spolku na adrese Komořanská 178/35, Praha 4 Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem:

1.    Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2.    Volba orgánů valné hromady;
3.    Schválení programu jednání;
4.    Projednání a schválení zprávy rady spolku a kontrolní komise o hospodaření za předchozí kalendářní rok 2019;
5.    Schválení účetní závěrky za rok 2019;
6.    Projednání a schválení plánu hospodaření na následující rok 2020;
7.    Diskuze; 
8.    Závěr.

Z důvodu aktuálních hygienických opatření platných pro celou ČR je pravděpodobné, že valnou hromadu nebude možné uskutečnit. O vývoji budeme včas informovat.

RICHARD ZENKER
předseda Spolku